ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ຄັ້ງທີ IV ຂອງໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາ ...