ຄູ່ມືແນະນໍາ

การเดินทางที่แนะนำ

การท่องเที่ยว

สัมผัสบรรยากาศในเมืองอื่นๆของแขวงหลวงพระบาง – เริ่มจากวัดโบราณของเมืองจอมเพชร ไปจนถึงชมความสวยงามทางธรรมชาติของน้ำตกน้ำดง

5 สิ่งที่ต้องทำในหลวงพระบาง

บทความพิเศษกับวันพีกผ่อนที่เพลิดเพลินในหลวงพระบาง

เยี่ยมชมจังหวัดอื่น

หลวงพระบางเป็นประตูสู่หลายจังหวัดที่มีความสวยงาม ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันและทัศนียภาพที่สวยงามของป่า