ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ


ເວລາເປີດ-ປິດ


 • ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປີດ-ປິດ ໂມງທາງລັດຖະການ ວັນຈັນ-ວັນສຸກແຕ່ເວລາ: 8:00 11:30, 13:30-16:00 ໂມງ
 • (ວັນເສົາ-ອາທິດ):09-11:30, 13:30-15:00 ໂມງ

  ເດືອນພຶດສະພາ-ເດືອນສິງຫາ ປິດສໍາລັບວັນເສົາ-ອາທິດ

  ນອກຈານັ້ນຍັງປິດວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ

  ບໍລິການ


  • ແຜ່ນທີ່
  • ແຜນພັບ, ສື່ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ
  • ຕາຕະລາງການເດີນທາງ ເຊັ່ນ: ທາງລົດ, ທາງເຮືອ ແລະ ທາງອາກາດ

  ການເຂົ້າເຖິງ


  ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ຕິດກັບຕະຫຼາດກາງຄືນ

  ລາຍລະອຽດ