ວີຊ່າ

ວີຊ່າ


ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະເດີນເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຢ່າງນ້ອຍ 6 ເດືອນນັບຈາກມື້ທີ່ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ, ການເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ຮັບການອານຸຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວບໍ່, ມີການຈໍ້າກາແຈ້ງເຂົ້າຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຫຼືບໍ່, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຫາກກວດພົບເຫັນ ຈະໄດ້ປັບໄໝຕາມລະບຽບການທີ່ຂ້ອນຂ້າງແພງຫຼາຍ, ກະລູນນາສອບຖາມຂໍ້ມູນນໍາສະຖານທູດລາວ ກ່ອນຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ.

ການປະກອບເອກະສານ

  • ແບບຟອມ ໃບສະໝັກຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍເຊັນຜູ້ສະໝັກ.
  • ຮູບຖ່າຍສອງໃບ.
  • ໜັງສືຜ່ານແດນ (ມີອາຍຸຢ່າງນ້ອຍ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ).

ປະເພດວີຊ່າ