คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว

คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว


การเข้าถึง

การเดินทางสู่หลวงพระบางทางอากาศ,รถบัส,และโดยเรือ

ข้อมูลพื้นฐาน

วีซ่า, การขนส่ง, สกุลเงิน, อินเทอร์เน็ต, สภาพอากาศ ฯลฯ

วีช่า

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าและการเข้าเมือง

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

เวลาเปิดบริการ,การเข้าถึง, บริการของเรา

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

คู่มือเกี่ยวกับวัฒนธรรม และสิ่งที่ควรปฏิบัติใน ลาว

ดาวน์โหลด

แผนที่ แผ่นพับ คู่มือเสียง ไฟล์ PDF/ jpg